Έφορεία Εκδηλώσεων, Παραστάσεων, Δημοσίων Σχέσεων και Προγραμμάτων

 

Έφορος : Ευγενία Πανταζή 
Συνέφοροι : Φρόσω Ζαχαρία,  Δέσποινα Κάρρα – Φωτιάδου